Nye

Praktiske informationer til medlemmerne

Denne side giver, i tilfældig orden, en mængde generele og praktiske informationer om det at være medlem af Vestre Baadelaug - til nye såvel som gamle medlemmer.

Årets gang:

Januar: Betaling af kontingent for det nye år. Kontingentåret følger kalenderåret, og indbetalingskortene udsendes i slutningen af december.
Januar/februar: Der udsendes fartøjsskemaer til alle aktive medlemmer, som har betalt kontingent - uanset om du har båd eller ej. Fartøjsskemaet returneres til klubben inden for fastsat tidsfrist. Skemaet tjener 2 formål: en årlig kontrol af medlemmets stamoplysninger samt angivelse af, om du ønsker bådplads for den kommende sæson. Bemærk, at skemaet også skal returneres, hvis du ”blot” ønsker at forny din bådplads.
Marts: Betaling af bådplads for den kommende sæson, uanset om du ønsker vandplads, landplads eller begge dele. (Pladsleje dækker perioden 1. april til 31. marts). Ligeledes opkræves her bidrag til den kollektive ansvarsforsikring, hvis du har tilmeldt dig denne.
Marts/april: Ordinær generalforsamling med fremlæggelse af regnskab, valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.
April: Der åbnes for strøm og vand på alle broer den 1. april. (dog afhængig af vejrliget).
April: Ligeledes den 1. april åbnes bad- og toiletbygningerne i begge havnebassiner.
April: Standerhejsning, normalt sidste lørdag i april, dog afhængig af hvordan helligdagene falder.
Oktober: Den 15. oktober aflåses bad- og toiletbygningerne i begge havnebassiner. Herefter er kun toiletterne i Vestre Baadehavn åbne.
November: Den 15. lukkes der for strøm og vand på broerne. Arrangering af vinterstrøm med separate målere for de, som ønsker at overvintre i vandet med adgang til strøm. Vejrliget kan dog nødvendiggøre en tidligere lukning af vand.
December: Den første lørdag i december sluttes året af med det årlige julespil.

Kommunikation med vores medlemmer:

Følg generelt med på vores hjemmeside, som er klubbens hoved kommunikationsmiddel. Herudover tilsendes alle aktive medlemmer over året en del individuel information, indbydelser m.v. Hvis du opgiver din e-mail adresse, vil langt hovedparten blive tilsendt dig elektronisk.
Kommunikation til klubben via telefon (se under Bestyrelse), e-mail, god gammeldags brevpost eller via postkassen i klubhuset i Vestre Baadehavn. På siden Aktuelt kan du desuden altid følge, hvornår der er bestyrelsesmøder eller andre arrangementer, hvor du er velkommen til at træffe en aftale, hvis du har noget på sinde. 

Dine hoveddata:

Det er meget vigtigt, at klubben altid har opdaterede og korrekte hoveddata om dig. Din adresse, telefonnumre, båddata m.v. I værste fald kan det koste dig din bådplads, hvis vi ikke kan ”finde” dig. Sørg derfor for at meddele klubbens kasserer, hvis dine data ændrer sig, gerne via e-mail.

Kollektiv ansvarsforsikring:

VB's vedtægter kræver, at alle både tilmeldt klubben som minimum skal helårligt ansvarsforsikres, uanset om båden står på land eller ligger i vandet. Som en ekstra service for medlemmerne har klubben i Tryg Forsikring tegnet en kollektiv ansvarsforsikring, som alle medlemmer frivilligt kan tilmelde sig/sin båd. Forsikringen dækker personskade op til 20 mio. kr., tingskade op til 5 mio. kr.
 
Forsikringsbetingelser kan afhentes i klubhuset. Ligeledes kan du, hvis du er tilmeldt, få udleveret et dokument, som på 3 sprog dokumenterer dette. Kan være nyttigt specielt hvis du sejler i udlandet. Der er ingen selvrisiko eller bonustab, skulle uheldet være ude, og prisen er absolut rimelig. Se siden Priser.
 
Du tilmelder dig via indmeldelsesblanketten, på det årlige fartøjsskema eller ved at maile/skrive til kassereren.

Medlemsarrangementer:

Over året tilbydes alle aktive medlemmer forskelligartede arrangementer - fra medlemsmøder til fester til fælles sejlture. Den ansvarlige for disse aktiviteter er klubbens aktivitetsleder. Til enkelte arrangementer kan der opkræves hel eller delvis egenbetaling. Alle arrangementer/møder offentliggøres via vores hjemmeside, de fleste tillige via separate indbydelser.

Fælles grej til fri afbenyttelse:

VB har investeret i en mængde aktiver, som medlemmerne gratis kan låne. Her kan for eksempel nævnes:

- Højtryksspuler
- Optagervogn til sporristen i Vestre Baadehavn, passer til de fleste bådtyper og størrelser. Til brug ved kortvarig optagning af din båd.
- Trailer med dieseltank på ca. 400 liter, så du kan udnytte slagtilbuddene på de lokale tankstationer.
- Og meget andet
 
Bemærk at al privat anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

Kontakt havnefogeden, hvis du vil låne.

Klubhuse:

Klubben råder over 2 klubhuse. Det beskedne i Skudehavnen kaldet Sekskanten samt hovedklubhuset i Vestre Baadehavn. Klubhusene er åbne hele året og står som hovedregel til medlemmernes frie disposition. Man er velkommen til at medbringe gæster, men klubhusene kan ikke lånes/lejes til lukkede private arrangementer.

Tobaksrygning:

Rygning er ikke tilladt indendøre i klubbens lokaler.

VB medlemskaber:

VB er medlem af:
SIFA (Samvirkende IdrætsForeninger i Aalborg)
ANF (Aalborg / Nørresundby Fritidshavne). Se siden ANF
Danmarks Tursejlerforening. Bemærk her, at VB medlemmer, som tillige er medlemmer af DT, opnår rabat på sidstnævnte medlemskab. Oplys til DT, at du er medlem af VB.

Adgangskort til klubhuse og bad/toiletter:

Alle aktive medlemmer kan/bør få udstedt adgangskort til klubhusene samt til bad/toilet bygningerne. Kortet er et chipkort med klublogo, som på sigt bliver "nøglen" til alle klubbens faciliteter og øvrige tilbud som for eksempelt køb af vinterstrøm. Hver medlem kan få udstedt et eller flere kort efter behov. Der erlægges et kontant depositum på 100 kr. per kort, som tilbagebetales hvis dette/disse tilbageleveres i uskadt stand. Henvend dig til havnefogeden eller et bestyrelsesmedlem og få kodet dit/dine kort. Rent praktisk sker dette i klubhuset i Vestre Baadehavn.

Nøgle til værksted og masteskur:

I Vestre Baadehavn råder klubben over et masteskur samt et lager/værksted kaldet Christianshåb. Mod et depositum på 100 kr. kan du permanent få udleveret en nøgle til disse faciliteter. Kontakt i så fald næstformanden.
Midlertidig nøgle kan dog, ligeledes mod depositum, lånes i restauranten. Denne nøgle vil på sigt blive erstattet af chipkortet, beskrevet herover.
 
Bemærk her, at VB ikke kan gøres ansvarlig for skade på/tyveri m.v. af privat grej, som opbevares på/i foreningens faciliteter. Der er kun tegnet forsikring på selve bygningerne, ikke på indhold.

Vagtværnsordning:

VB har etableret en vagtværnordning i vintermånederne, hvor (altid 2) medlemmer sen aften/tidlig nat afpatruljerer klubbens land- og vandområder. Alle medlemmer, hvis båd overvintrer i klubbens regi, er forpligtet til at deltage i denne ordning med en enkelt vagt, dog er pensionister fritaget. Ønsker du ikke at deltage, eller udebliver du fra din vagt, faktureres du et gebyr på 350 kroner. Det skal indskærpes, at selv om man arbejder i udlandet eller på anden måde ikke kan deltage, berettiger dette ikke til fritagelse. Ordningen administreres af klubbens sekretær.

Køb af klubvimpel, rød/grøn skilt m.v.

Alle fartøjer skal bære klubbens vimpel eller anden mærkat, som tydeligt angiver tilhørsforhold. Der udleveres en gratis klubvimpel per år per båd, når bådpladsen er betalt. Herudover kan disse ting, og andet grej, købes i restauranten eller ved havnefogeden/på kontoret. Se siden Priser, hvor du kan se udvalget samt de tilhørende priser.

Placering af både på land – og vand:

Klubbens fartøjsinspektør afgør suverænt bådenes placering, i bassinerne såvel som på land. I klubhuset i Vestre Baadehavn ophænges senest 1. oktober en opstillingsplan over sporristene, men kontakt generelt fartøjsinspektøren, hvis du er i tvivl.

Optagning/søsætning af både:

Klubben arrangerer ikke fælles optagning eller søsætning af både. Følgende faciliteter er året rundt gratis til rådighed til medlemmernes frie afbenyttelse:
Mastekran i Skudehavnen og i Vestre Baadehavn.
Kran til mindre både (max 4 tons brutto) i Vestre Baadehavn.
Bedding i Vestre Baadehavn til gummivogn/trailer.
Bedding og spil i Vestre Baadehavn til vogne på sporrist (jernbanespor).
Ønsker du at benytte ekstern kran/vognmand henvises til sydkajen i Skudehavnen. 
Bemærk at al anvendelse af foreningens grej sker på eget ansvar og risiko.

Klubblad:

I samarbejde med en række andre bådklubber i Aalborg er i mange år udgivet et fælles klubblad, "Gøsen". I foråret 2009 blev det imidlertid besluttet at stoppe bladet, da dette i stigende grad er blevet "overhalet" af den teknologiske udvikling - klubbernes hjemmesider.

Dødsfald:

Hvis et aktivt medlem går bort (eller dennes ægtefælle/samlever/barn under 18 år), sender klubben en bårebuket, hvis der afholdes begravelse/bisætning - og hvis mindst et bestyrelsesmedlem er adviseret om dødsfaldet.
Ligeledes kan klubhuset lånes vederlagsfrit til en evt. mindesammenkomst, i hvilket tilfælde der flages på halv under sammenkomsten. Ønsker man at låne klubhuset, SKAL mindst et bestyrelsesmedlem kontaktes forinden, og sammenkomsten skal bekendgøres på opslagstavlen i klubhuset.

Ultimate Web | Tamaris sko | Damesko